Privacybeleid

DEFINITIES

§1

1. Beheerder/ Wij - AIC EUROPE B.V. gevestigd te NL-6001 AC Weert, Nederland aan de Graafschap Hornelaan 136A, die de verantwoordelijke is voor de verwerking van de persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt.

2. Website/Site/Dienst - website beschikbaar op www.myaic.eu.

3. Gebruiker - iedere persoon die de website gebruikt.

4. Persoonsgegevens - alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon aan de hand van een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van de persoon, met inbegrip van het IP-nummer van het apparaat, de locatiegegevens, online-identificatiemiddelen en informatie die wordt verzameld via cookies en andere soortgelijke technologieën.

5. AVG - Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.
INITIËLE OPMERKINGEN

§2

1. Dit privacy- en cookiebeleid beschrijft in detail hoe wij uw persoonsgegevens via deze website verwerken en hoe wij cookies en andere technologieën op deze website gebruiken.

2. Wij geven om uw privacy. Als u zich zorgen maakt over de verwerking van uw persoonsgegevens via deze website en ons gebruik van cookies of soortgelijke technologieën, kunt u contact opnemen met de Beheerder op het volgende e-mailadres: gdpr@myaic.eu.
DOELEINDEN EN RECHTSGRONDSLAG VAN DE VERWERKING

§3


1. Contactformulier: wij verwerken persoonsgegevens van gebruikers die het op de website aangeboden contactformulier openen om de afzender te identificeren, contact mogelijk te maken en uw via het contactformulier ingediende vraag/verzoek te behandelen. De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is afhankelijk van de inhoud van het bericht dat via het contactformulier wordt verzonden. Meestal zal die rechtsgrondslag ons rechtmatig belang zijn (artikel 6, lid 1, onder f, van de AVG) om met u te blijven communiceren en u een antwoord te geven op een vraag over ons bedrijf of om een zakelijke relatie met u of een contractant met wie u een relatie hebt, aan te gaan. Wij hebben geoordeeld dat bovengenoemd belang zwaarder weegt dan uw recht op gegevensbescherming, gezien de beperkte aard van de gegevens, de vrijwillige aard van uw verzoek en het feit dat de verwerking op uw verzoek en in uw belang geschiedt. Het kan voorkomen dat wij sommige berichten moeten opslaan voor mogelijk onderzoek of verdediging tegen vorderingen, in welk geval de verwerking gebaseerd zal zijn op ons gerechtvaardigd belang (artikel 6, lid 1, onder f, van de AVG), dat wij geacht hebben zwaarder te wegen dan uw rechten en belangen, gelet op de zeer beperkte catalogus van verwerkte gegevens en ons belang. Indien u meer informatie wenst over de evenwichtstest, kunt u contact met ons opnemen via de hierboven vermelde contactgegevens.

a. Wij kunnen ook verplicht zijn uw persoonsgegevens te verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die ons zijn opgelegd in verband met de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten (artikel 6, lid 1, onder c, van de AVG), onder meer met het oog op de bestrijding van het witwassen van geld en het tegengaan van de financiering van terrorisme.

b. Bezwaar: behoudens de toepasselijke wetgeving kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die wij verwerken op basis van ons gerechtvaardigd belang op grond van uw bijzondere situatie door gebruik te maken van de hierboven vermelde contactgegevens.

2. Nieuwsbrief: indien de gebruiker zich abonneert op onze nieuwsbrief - zullen de persoonsgegevens van de gebruiker worden verwerkt voor het verzenden van de nieuwsbrief met informatie ter bevordering van de producten en diensten van de AIC-groep en nieuws en informatie uit de sector. De gegevens worden verwerkt op basis van de toestemming die de gebruiker heeft gegeven door zijn e-mailadres op te geven om onze nieuwsbrief te ontvangen. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door contact met ons op te nemen via de hierboven vermelde contactgegevens. Intrekking van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking die vóór de intrekking op grond van de toestemming is verricht, onverlet.
GEGEVENSONTVANGERS

§ 4

De persoonsgegevens van de gebruikers kunnen worden doorgestuurd aan entiteiten die diensten aan ons verlenen, bv. entiteiten die de mailingdienst voor de nieuwsbrief organiseren. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden doorgestuurd aan bedrijven van de AIC-groep, met name aan AIC S.A. met zetel in Gdynia, Polen en AIC Europe B.V. met zetel in Weert, Nederland, voornamelijk om uw vraag via het contactformulier zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden.
BEWAARTERMIJN

§ 5

Wij slaan uw gegevens op gedurende de periode die nodig is om de via het contactformulier verzonden vraag/verzoek te verwerken en eventueel om de correspondentie voort te zetten. Wanneer u zich abonneert op de nieuwsbrief zullen de gegevens in het algemeen worden verwerkt totdat u uw toestemming voor de toezending van nieuwsbrieven intrekt. Verder kunnen gegevens worden bewaard gedurende een periode die voortvloeit uit wettelijke voorschriften. Deze termijn kan, in voorkomend geval, worden verlengd met de verjaringstermijn van de vorderingen.
INFORMATIE OVER DE VRIJWILLIGHEID/NOODZAAK VAN HET VERSTREKKEN VAN GEGEVENS EN DE GEVOLGEN VAN HET NIET VERSTREKKEN VAN DERGELIJKE GEGEVENS

§ 6

Bij het gebruik van het contactformulier is het verstrekken van persoonsgegevens noodzakelijk om de dienst van het beschikbaar stellen en gebruiken van het contactformulier te kunnen verlenen. Het niet verstrekken van deze persoonsgegevens heeft tot gevolg dat geen gebruik kan worden gemaakt van de contactformulierdienst.

Met betrekking tot het gebruik van de nieuwsbrief is het verstrekken van een e-mailadres vrijwillig, maar noodzakelijk om de nieuwsbrief te ontvangen.
VERTROUWELIJKHEID EN GEGEVENSBEVEILIGING

§7

De beheerder garandeert de vertrouwelijkheid van alle persoonsgegevens die door de gebruikers worden verstrekt. De verantwoordelijke voor de verwerking treft technische en organisatorische maatregelen om de bescherming van de verwerkte gegevens te waarborgen, die in verhouding staan tot de risico's en de te beschermen categorieën van gegevens. De beheerder verleent geen toegang tot de door gebruikers verstrekte gegevens aan derden, met de in dit privacybeleid aangegeven uitzonderingen. Persoonsgegevens worden met de nodige zorgvuldigheid verzameld en naar behoren beschermd tegen ongeoorloofde toegang.

COOKIES EN ANDERE TECHNOLOGIEËN

§8


1. De verantwoordelijke voor de verwerking is voornemens gebruik te maken van cookies, kleine stukjes tekst die op uw apparaat worden opgeslagen.

2. Bijna elke website maakt gebruik van de cookie-technologie. Cookies zijn kleine bestanden waarin uw internetinstellingen worden opgeslagen. Deze cookies worden gedownload via uw browser bij de eerste keer dat u een website bezoekt. Bij uw volgende bezoek vanaf hetzelfde apparaat kan de browser controleren of de overeenkomstige cookie (d.w.z. een bestand met de naam van de website) op uw apparaat is opgeslagen en de daarin vervatte gegevens terugsturen naar de website. Hierdoor herkent de site dat u deze in het verleden hebt bezocht en kan deze in sommige gevallen de weergegeven inhoud aanpassen. Meer informatie over cookies kan worden geraadpleegd op www.allaboutcookies.org.


3. Als u toestemt door op "JA" te klikken op de cookie-banner, kunnen wij de volgende soorten cookies gebruiken:

4. Google Analytics - deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze website gebruiken en hoe de website werkt. Deze cookies houden bijvoorbeeld bij welke pagina's het meest worden bezocht en vanaf welke locaties onze bezoekers dat doen. Wij gebruiken deze informatie om rapporten op te stellen, onze site te verbeteren en de strategische activiteiten van de AIC-groep in de virtuele ruimte te optimaliseren, met inbegrip van de reclameinhoud. Deze cookies verzamelen voornamelijk informatie over het aantal bezoekers op de site, van waaruit bezoekers naar de site zijn genavigeerd en informatie over pagina's die zij eerder hebben bezocht. De toegang tot de informatie die wordt verkregen door het gebruik van Google Analytics wordt doorgestuurd naar Google LLC, gevestigd in de VS, de leverancier van de toepassing in kwestie, alsook naar de ondernemingen van de AIC-groep die betrokken zijn bij de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Volgens de verklaring van Google LLC, gevestigd in de VS, is het verzamelen cookies informatie op een manier die niet leidt tot de directe identificatie van een persoon. Rapporten over de activiteiten van gebruikers op verschillende apparaten bevatten alleen geaggregeerde gegevens, geen gegevens over individuele gebruikers. Inloggegevens voor Google-diensten verlopen standaard na 6 maanden. Als uw instelling voor het bewaren van gegevens echter korter is dan 6 maanden, zullen de gegevens van Google Sign-in die kortere periode weerspiegelen.
Meer informatie over Google Analytics, met inbegrip van de soorten verzamelde informatie, kan worden geraadpleegd op support.google.com/analytics.5. Google Ads - deze cookies worden gebruikt om gepersonaliseerde advertenties weer te geven, gebaseerd op uw activiteit. Deze website maakt gebruik van de remarketingfunctie van Google Ads. Deze functie wordt geïmplementeerd via de cookietechnologie en wordt gebruikt om op interesses gebaseerde advertenties te tonen aan bezoekers op sites van het Google Advertising Network. Dit betekent dat wij voor dat doel informatie verzamelen op onze Website. De gegevens die we verzamelen, worden door Google gebruikt om mensen te bereiken, die eerder onze website hebben bezocht, door Google onze advertenties te tonen op sites over het hele internet. Dit betekent dat externe leveranciers, waaronder Google, cookies gebruiken die op uw apparaat zijn opgeslagen om u advertenties aan te bieden op basis van uw eerdere bezoeken aan onze website. Dit zijn sessiecookies. Webbrowsers verwijderen sessiecookies gewoonlijk wanneer de gebruiker de browser sluit.
Voor meer informatie over Google Ads verwijzen wij u naar support.google.com/google-ads.6. Analytische cookies (eigen) - in verband met het onthouden en analyseren van de woorden die in het zoekvak op onze website worden getypt. Wij gebruiken de informatie die wij op deze basis verkrijgen om de inhoud van onze website te verbeteren en om de strategische acties van de AIC-groep vorm te geven in de virtuele ruimte. De verzamelde informatie is geaggregeerd en identificeert geen gebruikers. De door het gebruik van een statistische cookie verkregen informatie kan worden geraadpleegd door ondernemingen van de AIC-groep, die betrokken zijn bij de verwezenlijking van de hierboven uiteengezette doelstellingen. De bewaartermijn van dergelijke cookies is maximaal 300 dagen.7. De Gebruiker kan het gebruik van cookies via de browser wijzigen. Hiertoe moet u uw browserinstellingen wijzigen..

De meeste browsers bieden de mogelijkheid om alle cookies te aanvaarden of te weigeren, slechts bepaalde types te aanvaarden, of de gebruiker te waarschuwen telkens wanneer een website ze probeert op te slaan. U kunt ook gemakkelijk cookies verwijderen die al door de browser op uw apparaat zijn opgeslagen.

Het proces om cookies te controleren en te verwijderen varieert naargelang de browser die u gebruikt. Raadpleeg voor meer informatie de help-functie van de browser die u gebruikt of ga naar: www.allaboutcookies.org.

Het uitschakelen of verwijderen van alle cookies kan het gebruiksgemak van onze website beïnvloeden.UW RECHTEN

§9

Voor zover en in de gevallen waarin het toepasselijke recht voorziet, hebt u naast het recht van bezwaar en van intrekking van uw toestemming het recht van toegang tot de inhoud van uw gegevens, het recht er een kopie van te ontvangen, het recht te verzoeken om rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking, alsook het recht te verzoeken om gegevensoverdracht met betrekking tot gegevens die op basis van toestemming worden verwerkt. Om de hierboven vermelde rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de hierboven vermelde contactgegevens. Laat ons dan weten welk recht u wenst uit te oefenen en in welke mate. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.
LINKS NAAR ANDERE WEBSITES/SOCIALE NETWERKEN

§10

Deze website kan links bevatten naar andere websites waarover wij geen controle hebben en die niet onder dit privacybeleid vallen. Indien u andere websites bezoekt via de aangeboden links, kunnen de beheerders van die websites informatie over u verzamelen die door hen zal worden gebruikt in overeenstemming met hun privacybeleid, dat beschikbaar is op de websites van de beheerders. U dient het privacybeleid van elke website of sociaal netwerk die u bezoekt of gebruikt om informatie te delen altijd zorgvuldig door te nemen om inzicht te krijgen in de praktijken van de sitebeheerder met betrekking tot de wetgeving inzake gegevensbescherming en privacyrechten.

WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACY- EN COOKIEBELEID

§11

Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid periodiek te herzien. Dit kan met name het geval zijn als er een wijziging optreedt in de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of ten gevolge van wijzigingen in de wetgeving. Eventuele wijzigingen in dit privacybeleid zullen op onze website worden bekendgemaakt.
Cookies

AIC Europe B.V. zou graag cookies op uw apparaat willen installeren om onze website (gebaseerd op rapportage en statistieken van de manier waar op u onze website gebruikt) te verbeteren als ook om onze marketing activiteiten en de AIC groeps strategie voor haar aanwezigheid in de virtuele ruimte te verbeteren (gebaseerd op waarnemingen van uw bezoeken aan onze website en de manier waar op u deze gebruikt). De cookies die we gebruiken zijn van ons of worden verschaft door Google LLC gelegen in de USA. Stemt u in met bovenstaande. Uw toestemming is vrijwillig. Voor verdere details zie: Privacybeleid, Servicevoorwaarden